Městská knihovna Kynšperk nad Ohří


Knihovní řád

MĚSTSKÉ KNIHOVNY KYNŠPERK NAD OHŘÍ    

I. VŠEOBECNÁ USTANOVEVÍ


Čl. 1 Právní zakotvení

Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon.

Knihovna umožňuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 ods. 4 Listiny základních práv svobod.

Čl. 2  poslání Městské knihovny Kynšperk nad Ohří

Knihovna je součástí vzdělávacího a informačního systému společnosti a poskytuje uživatelům výpůjční, informační bibliografické a rešeršní služby.

Čl. 3 Knihovní fond

Městská knihovna Kynšperk nad Ohří je věřejnou knihovnou s univerzálním fondem, která shromažďuje, uchovává a půjčuje knihy, časopisy, denní tisk a mapy. Zajišťuje přístup k informačním systémům a databázím. Ve svých fondech shromažďuje dokumenty týkající se regionu.

II. UŽIVATELÉ

Čl. 4 Registrace uživatelů

Registrovaným uživatelem knihovny se může stát občan České republiky nebo cizí státní příslušník zaregistrováním, zaplacením poplatku a přijetím čtenářského průkazu.

Čtenářský průkaz se vystavuje:
Občanům starším patnácti let po předložení platného osobního dokladu.
Občanům mladším patnácti let po podepsání přihlášky zákonným zástupcem, tím za dítě přebírá odpovědnost při případném poškození či ztrátě zapůjčených materiálů.
Cizím státním příslušníkům po předložení osobního dokladu – pasu.

Platnost průkazu je vymezena na dobu určitou 365 dnů ode dne vystavení. Po uplynutí této lhůty lze na požádání uživatele jeho platnost prodlužovat, a to vždy o další rok. Při prodloužení platnosti průkazu se ověřují identifikační údaje uživatele stejně jako při jeho vystavení.

Uživatel je povinen ohlásit změnu jména, bydliště a ztrátu čtenářského průkazu. Po oznámení ztráty knihovna zablokuje konto čtenáře proti zneužití a po ověření identifikačních údajů  vystaví čtenáři nový průkaz. Za vystavení nového průkazu je čtenáři vyměřen poplatek  dle platného ceníku. Za dokumenty půjčené na původní průkaz do oznámení ztráty zodpovídá uživatel až do jejich vrácení knihovně.

Průkaz uživatele knihovny slouží jako doklad pro styk uživatele s knihovnou. Průkaz umožňuje držiteli využívat veškerých služeb knihovny.

Členství v městské knihovně Kynšperk nad Ohří  lze zrušit pouze odhlášením, vrácením všech výpůjček a čtenářského průkazu. Potom teprve členství zaniká.

Jednorázová prezenční registrace platí pouze pro jednorázovou prezenční službu knihovny a nevystavuje se při ní čtenářský průkaz.

Čl. 5 Ochrana osobních údajů uživatelů

Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby využívající služeb knihovny, pro vzájemnou komunikaci mezi knihovnou a uživatelem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím vychází ze zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou.

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat jenom těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymě , např. prezenční studium dokumentů v prostorách knihovny.

Pokud je uživatelem osoba nezletilá, uvádějí se, kromě jejích identifikačních údajů, také kontaktní údaje na zákonného zástupce. Knihovna v případě problému komunikuje se zákonným zástupcem nezletilého uživatele.

Čl. 6 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 
Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a respektovat pokyny pracovníků knihovny.Zachovávají ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.Rodiče malých dětí zodpovídají za jejich chování.

Ve všech prostorách knihovny  je zakázáno kouřit a konzumovat potraviny. Do knihovny je zakázáno vodit psy s jiná zvířata s vyjímkou  asistenčních psů u osob se zdravotním znevýhodněním.

Uživatel, který je postižen infekční chorobou, nebo se v jeho okolí infekční choroba vyskytla, je povinen knihovně tuto skutečnost oznámit. Po dobu trvání choroby se těmto uživatelům služby neposkytují.

Uživatel je povinen na výzvu před odchodem z knihovny – případně z vymezeného prostoru – předložit všechny vynášené knihovní jednotky. Na výzvu zaměstnance knihovny jsou uživatel i návštěvník povinni předložit ke kontrole svá zavazadla.


III. VÝPŮJČNÍ  ŘÁD

Čl. 7 Obecná ustanovení o půjčování

Režim výpůjček se řídí právním řádem ČR a tímto knihovním řádem.

Čl. 8 Způsoby půjčování a vracení dokumentů

Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu ve volném výběru nebo na vyžádání ze skladu knihovny, případně jsou objednány z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Čl. 9 Rozhodnutí o půjčování

Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a způsobu jeho půjčení rozhoduje knihovna.

Čl. 10 Počet půjčených dokumentů

O počtu půjčených dokumentů mimo budovu rozhoduje knihovna zastoupená obsluhujícím knihovníkem.

Čl. 11 Meziknihovní výpůjční služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR. Uživateli jsou účtovány pouze vynaložené náklady spojené s realizací meziknihovní výpůjční služby = poštovné. Dokument y nevyzvednuté v určeném termínu se vracejí zpět půjčující knihovně – termín je uveden na oznámení o meziknihovní výpůjční službě nebo jej stanoví knihovník. Povinnost uživatele uhradit vynaložené náklady za meziknihovní výpůjční službu zůstává.

Čl. 12 Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro absenční půjčování:

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu v odděleních pro dospělé čtenáře a mládež je 31 dní.

Čl. 13 Využívání výpočetní techniky

Městská knihovna v Kynšperku nad Ohří uživatelům nabízí využívání stránek Internetu a dostupných databází.

Uživatel vždy nahlásí pracovníkům knihovny zahájení a ukončení práce s počítačem. Po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, ve kterém byl předán obsluhou.

Každý uživatel má právo pracovat na počítači 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit není-li přítomen další zájemce. Na základě grantu MK ČR je používání internetu bezplatné.

Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný sofrware.

Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod  způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.

Uživatelé internetu nesní navštěvovat stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist.

Součástí knihovního řádu je PROHLÁŠENÍ ČTENÁŘE, které zní:

Prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a souhlasím s registrací mých osobních údajů podle Knihovního řádu. S tímto jsem se seznámil/a, a budu dodržovat všechna   jeho
ustanovení.


Tento knihovní řád vstupuje v platnost dne 01.01.2009

Kontakt: 352 683 278  E-mail: knihovna@mkskynsperk.cz